Information om hantering av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund (hyresgäst) hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. 

Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer!

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, t.ex. namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

A Skanse & Co AB, 556216-6206, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Vi använder uppgifterna när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el, värme och vatten, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera din uppgifter enligt våra rutiner för sådana. 

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig. Vi kan också lämna dina uppgifter till sådana företag som vi samarbetar med, t.ex. bredbandsbolag, försäkringsbolag, elbolag m.m. 

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändig att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna dina personuppgifter till socialnämnden, skatteverket, försäkringskassan eller andra berörda myndigheter.

Vi anlitar även personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller företag som sköter våra IT-system.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi efter 2 år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla. Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst 2 år därefter som t.ex. hyresavtal eller beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar och fakturor kommer vi att spara i 7 år som bokföringslagen säger.

Dina rättigheter:

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

VANLIGA FRÅGOR

Svaren du söker kan finnas här.

MILJÖ

Tillsammans arbeta för en god miljö